Szukaj w serwisie
WALORY PRZYRODNICZE


PROJEKTOWANY ODRZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
     Projektowany park ma objąć swoim zasięgiem dolinę rzeki Odry położoną pomiędzy Brzegiem Dolnym i Głogowem, obszar o bardzo wysokich walorach przyrodniczych wymagających kompleksowej ochrony. Na tym odcinku rzeki występują duże obszary lasów łęgowych, licznych starorzeczy, rzadkich podmokłych łąk. Znalazły też dogodne warunki występowania populacji rzadkich i zagrożonych wyginięciem ptaków: kani czarnej i rdzawej, trzmielojada, bielika, zimorodka, żurawia, dzięcioła średniego; wśród roślin: salwinia pływająca. Wizytówką projektowanego parku jest największe skupisko łabędzia krzykliwego i liczne stanowiska kotewki orzech wodny.

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY JEZIERZYCY
    Utworzony został w 1994 r., powierzchnia 7 953 ha. Głównym walorem są dobrze zachowane lasy – bory z dużą domieszką olsów, z licznymi bagnami i łąkami. Występuje tu aż 37 gatunków roślin chronionych m.in. śnieżyca wiosenna, barwinek pospolity, bluszcz pospolity, paprocie – długosz królewski i paprotka zwyczajna, wawrzynek wilczełyko, kalina koralowa, kruszyna pospolita, kopytnik pospolity. Żyje 38 gatunków ssaków m.in. borsuki, bobry i jelenie europejskie, 23 gatunki ryb, 16 gatunków gadów i płazów oraz 190 gatunków ptaków, w tym 135 lęgowych m.in. kania czarna, zimorodek, srokosz, żuraw, dudek, derkacz, trzmielojad, krzyż-odziob, bocian czarny, orzeł bielik, kania rdzawa. Interesujące są dawne osady kultury łużyckiej sprzed ok. 2700 lat oraz charakterystyczne dla tej kultury grodziska.
Przez teren „Doliny Jezierzycy” biegnie siedmiokilometrowa rekreacyjna trasa rowerowa oraz szlaki turystyczne, które umożliwiają przyjemny i aktywny wypoczynek.

REZERWATY PRZYRODY

1. „Brekinia” o powierzchni 2,28 ha.Utworzony w 1997 r. w celu zachowania jedynego poza terenami górskimi stanowiska brekini.

2. „Łęg Korea” o powierzchni 79,29 ha utworzony został w 2001 r. w celu ochrony łęgu wiązowo-jesionowego i grądu z miejscem lęgu wielu ciekawych ptaków m.in. kani rdzawej i czarnej, trzmielojada, dzięcioła zielonosiwego i średniego. Łęg porasta 6 gatunków roślin chronionych, w tym duża populacja śnieżyczki przebiśniega. W starorzeczach występują bobry, a na skarpach gnieżdżą się zimorodki.

3. „Odrzyska” utworzony w 1987 r. rezerwat florystyczny o powierzchni 5,15 ha. Obejmuje starorzecze Odry pod Lubiążem. Rezerwat został utworzony dla ochrony bogatego stanowiska kotewki orzech wodny oraz wodnej paproci salwinii pływającej. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie ok. 40 gatunków ptaków lęgowych.

4. „Skarpa Storczyków” utworzony w 1994 r. na powierzchni 65 ha. Chroniony unikalny starodrzew złożony z kwaśnej i żyznej buczyny niżowej, grądu, łęgu przystrumieniowego i jesionowo-olszowego oraz kwaśnej dąbrowy, położonych na malowniczej skarpie Wzgórz Dalkowskich.
W rezerwacie występuje wiele gatunków roślin chronionych w tym kruszczyk połabski, paprotka zwyczajna, wiciokrzew pomorski, lilia złotogłów oraz 4 gatunki chronionych grzybów: purchawica olbrzymia, sromotnik bezwstydny, szmaciak gałęzisty i soplówka gałęzista. Rzadkie gatunki ptaków: bocian czarny, siniak, dzięcioł zielony, muchołówka białoszyja.
 
5. „Uroczysko Wrzosy” ścisły rezerwat o powierzchni 576,03 ha. Położony między rzekami Jazką i Niecieczą. Przebogata flora obszaru obejmuje ok. 470 gatunków roślin, w tym 21 chronionych. Awifauna liczy ok. 180 gatunków, w tym 120 lęgowych. W rezerwacie znajdują się najpiękniejsze na Dolnym Śląsku zachowane w stanie naturalnym olsy, mające charakterystyczną strukturę kępowo-dolinową dna lasu.

6. „Zabór” utworzony w 1959 r. Jest to leśny rezerwat przyrody o powierzchni 34,72 ha. Powstał on w celu ochrony lasu łęgowego z przewagą olszy czarnej, brzozy i dębu. W rezerwacie tym stwierdzono występowanie ok. 140 gatunków roślin, w tym chronione takie jak: kalina koralowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna i grążel żółty. Ze świata fauny spotkać można płazy – traszkę zwyczajną, ropuchę i żaby, gady – padalca zwyczajnego i zaskrońca. Żyją również bezkręgowce – głównie biegacze skórzaste.

UŻYTKI EKOLOGICZNE

1. „Ścinawskie Bagna” – położony na terenie gminy Ścinawa, powierzchnia 20,87 ha. Celem ochrony jest zachowanie mokradeł z bogatą awifauną lęgową: płaskonos, cyranka, błotniak stawowy, krwawodziób, błotniak łąkowy.
 
2. „Starorzecze koło Przychowej” – gmina Ścinawa, powierzchnia 28,54 ha. Celem utworzenia użytku jest zachowanie w dotychczasowym stanie obszaru starorzecza i otaczających go łąk w Dolinie Odry, cechującego się dużą różnorodnością biotopów. Starorzecze to jest miejscem występowania kotewki orzech wodny, salwinii pływającej, grzybieni białych oraz centurii pospolitej.

3. „Naroczycki Łęg” – gmina Rudna, powierzchnia 186,97 ha. Celem ochrony jest zachowanie niezwykle bogatego zespołu łęgu, zarośli krzewiastych, starorzeczy, łąk i bagien w dolinie rzeki Odry. Gnieżdżą się tutaj orzeł bielik, kania czarna, łabędź krzykliwy, cyraneczka, trzmielojad, kania rdzawa.

4. „Korytarz Ekologiczny Mierzowice” – gmina Prochowice, powierzchnia 155,25 ha. Celem utworzenia użytku jest ochrona mało zdegenerowanych zbiorowisk leśnych (grądy, olsy). Występuje tu 15 gatunków roślin chronionych, w tym 8 ściśle chronionych i 7 pod ochroną częściową.