Lubiąż

Rezerwat Odrzyska

Gogołowice


Historia przyrody

Owadzia stołówka

Drzewa i krzewy

Staw wiejski

Łęgi okolic Dziewina

Ścinawskie Bagna

Ujście Jezierzycy

Bieliszowska Kropla

Chełm

Orsk

Grodowiec

Uroczysko Obiszów

Białołeka

Łęgi Golkowsko Borkowickie

Ujście Baryczy
Szukaj w serwisie
Ścieżki edukacyjne  >>  Gogołowice  >>  Staw wiejski

STAW WIEJSKI


Staw jest płytkim, sztucznym zbiornikiem wodnym, najczęściej zbudowanym dla hodowli ryb. W większości przypadków istnieje możliwość całkowitego odprowadzenia wody ze stawu dzięki specjalnym budowlom – urządzeniom hydrotechnicznym.
Roślinność wodna i błotna jest tu typowa dla małych, eutroficzncyh zbiorników wodnych. W strefie brzegowej rosną dwa płaty trzciny pospolitej Phragmites australis oraz pas przybrzeżny z dominacją pałki szerokolistnej Typha latifolia. Pałka wąskolistna Typha angustifolia jest tu o wiele rzadsza, tworząc tylko jeden niewielki płat. Gatunkami towarzyszącymi pałce szerokolistnej są: psianka słodkogórz Solanum dulcamara, krwawnica Lythrum salicaria, wierzbownica drobnokwiatowa Epilobium parviflorum a także tatarak Acorus calamus. W płytszej części zbiornika usadowiły się płaty glicerii wodnej Glyceria aquatica i jerzogłówki gałęzistej Sparganium ramosum. Nieco powyżej lustra wody rośnie uczep trójlistkowy Bidens trifoliata oraz mozga trzcinowata Phalaris arundinaceae a także turzyca błotna Carex acutiformis i brzegowa Carex riparia. Rzadsze są tu sity rozpierzchły Juncus effusus i skupiony Juncus conglomeratus. Kielisznik zaroślowy Calystegia sepium i chmiel Humulus lupulus a także pojedyncze krzewy bzu czarnego Sambucus nigra i wierzby szarej Salix cinerea uzupełniają roślinność brzegową.
W pobliżu stawu rosną też drzewa – najliczniej kasztanowce zwyczajne Aesculus hyppocastanum i robinie akacjowa Robinia pseudoacacia sadzone tu przez człowieka, rzadziej zaś typowe dla tego siedliska jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior i wierzby kruche Salix fragilis.
Mimo sztucznego pochodzenia stawy odznaczają się bogactwem fauny, z powodu dużej żyzności, obfitości pokarmu roślinnego (zarówno planktonu jak i roślin naczyniowych). Ważne jest też duże tempo przyrostu biomasy, możliwe w płytkich, silnie nagrzewających się wodach. Takie warunki są idealne dla wczesnych stadiów rozwojowych płazów (skrzep, kijanka), stąd też wiele ich gatunków korzysta ze stawu w Gogołowicach jako miejsca rozrodu.
Poszczególne gatunki płazów przystępują tu do godów w niezbyt jeszcze dużej liczbie osobników, ale reprezentujących różnorodność gatunkową.
Pierwsze składają skrzek ropuchy szare Bufo bufo, żaby trawne Rana temporaria i moczarowe Rana arvalis, co ma miejsce w początku kwietnia. Skrzek ropuch składany jest w postaci długich sznurów oplatających części podwodne roślin, przez co łatwo można go odróżnić od złożonego w postaci kulistych skupień skrzeku żab. Nieco później przystępują do godów ropuchy zielone Bufo viridis, o czym powiadamiają swym głośnym, słyszalnym z kilkuset metrów, podobnym do śpiewu kanarka trelem. Jeszcze głośniej śpiewają na godowisku samce rzekotki drzewnej Hyla arborea, gromadząc się w grupy („chóry” ) ulokowane w przybrzeżnej roślinności. W tym czasie godują także, choć bardzo nielicznie, grzebiuszki ziemne Pelobates fuscus wydające bardzo cichy głos słyszany tylko z niewielkiej odległości i kumaki nizinne Bombina bombina wydające charakterystyczne monotonne kumkanie. Grzebiuszki ziemne znane są z tego, że ich larwy (kijanki) osiągają ogromne jak na płazy rozmiary i przed przeobrażeniem są większe niż postacie dorosłe. Najpóźniej zaczynają gody żaby zielone- wodna Rana esculenta i jeziorkowa Rana lessonae, bo dopiero w maju, są za to obecne w stawie przez cały sezon, gdyż jest to ich środowisko życia także po zakończeniu godów. Jedynym gatunkiem płaza bezogonowego odbywającym rozród w stawie w Gogołowicach jest traszka zwyczajna Triturus vulgaris. Traszki składają swe jajeczka pojedynczo, przyklejone do roślin wodnych. Są one podobnie jak inne płazy zagrożone wymarciem i lokalnie na wielu terenach już nie występują.