Wiata rekreacyjna na ścieżce

Ścieżka jest zamkniętą pętlą, o kształcie przypominającym kroplę (stąd nazwa) i długości 6 km. Wytyczono ją na zachód i południe od Bieliszowa. Temat przewodni trasy to lasy i zarośla. Ścieżka szczególnie polecana jesienią, ze względu na różnorodne barwy jesiennych liści.

Mapa ścieżki

Rozpoczyna się i kończy w Bieliszowie, na skrzyżowaniu dróg koło wiaty rekreacyjnej. Do jej początku dotrzemy, jadąc szosą z Jemielna https://szlakodry.pl/przystanek-jemielno/  startując z pod schroniska w którym oprócz noclegów można wynająć rower,  którą prowadzi rowerowa pętla odrzańska https://szlakodry.pl/przez-lasy-jemielna/ do Chobieni i skręcając w Majówce w lewo, na utwardzoną drogę do Bieliszowa. Początkowo trasa ścieżki przechodzi przez tereny rolnicze traktem dawnej linii kolejowej prowadzącej do Góry.

Schronisko Jemielno – miejsce na ognisko

Następnie zagłębia się w obszary leśne. Tam skręca na wał przeciwpowodziowy łącząc się z rowerowym Szlakiem Odry   https://szlakodry.pl/prawobrzezny-szlak-odry/, a potem drogami leśnymi dochodzi do Bieliszowa. Na trasie ścieżki można oglądać różne typy lasów. Szczególnie interesujący jest odcinek biegnący wałem, który umożliwia lepszy wgląd w wyższe piętra lasu. Zakątek ten jest równie doskonale słyszalny z drugiego brzegu rzeki w dźwiękoławkach ustawianych na czas wyjątkowych spektakli przyrodniczych w celu wzmocnienia głosów dochodzących od strony Doliny Odry i starorzeczy. Sprawdź kiedy tu są na https://dzwiekowyszlakodry.com/

Schronisko Jemielno

Przystanki tematyczne

Ols. Bagienny las olchowy rosnący w starym korycie rzeki Odry. Ze względu na wysoki poziom wody oraz niezwykle bujny rozwój roślinności olszyna ta jest dzika i niedostępna. Ols

Ścieżka prowadzi częściowo po wałach odrzańskich

ten zamieszkuje wiele rzadkich i interesujących gatunków ptaków, jak: żuraw, cyraneczka, samotnik, dzięcioł zielonosiwy. Wśród roślin znajdziemy tu, charakterystyczną dla oczek wodnych w olsach, okrężnicę bagienną. Obszar ten, jak i sąsiednie lasy, łąki i starorzecza, jest projektowany do ochrony w ramach rezerwatu przyrody „Bieliszowskie Łęgi”.

Olsy w Krainie Łęgów Odrzańskich

Ols

Grąd. Z przeciwpowodziowego wału roztacza się widok na las grądowy. W drzewostanie dominują dęby szypułkowe, w domieszce – grab pospolity i lipa drobnolistna. W warstwie podszytu rosną głogi oraz podrost graba i lipy. W wiosennym runie spotkamy śnieżyczkę przebiśnieg, zawilca gajowego, złoć żółtą, miodunkę  ćmę. W okresie późniejszym kwitnie charakterystyczna dla grądów gwiazdnica wielkokwiatowa oraz czworolist pospolity i czyściec leśny.

Łozowisko. Na granicy lasu z obszarami otwartymi, ok. 200 m na wschód od wału, zachowało się bagno porośnięte zaroślami wierzby szarej, czyli łozy. Wiosną łozowisko tętni życiem. Można wówczas usłyszeć tu głosy godowe żab moczarowych, żurawia i samotnika. W przylegającym brzeźniaku z przestojami topól żyje dzięcioł zielony.

Łęgi. W strefie zalewowej Odry wykształciły się jedne z najrzadszych lasów w naszym kraju – łęgi wierzbowo-topolowe. Na brzegu, na którym stoimy zachowały jedynie fragmenty tych lasów. Większy ich kompleks zobaczyć można na przeciwległym brzegu rzeki, które chroni użytek ekologiczny „Naroczycki Łęg” https://szlakodry.pl/obszary-chronione-w-legach/ . Te charakterystyczne dla dużych rzek lasy składają się głównie z ginących w Europie topól czarnych, a także topól białych, wierzb kruchych i wierzb białych. Bogaty podszyt – głównie dereń świdwa i jeżyna popielica – przerasta dodatkowo chmiel i kielisznik zaroślowy, tworząc nieprzebyte zarośla. W runie dominuje pokrzywa i mozga trzcinowata.

Naroczycki Łęg -użytek ekologiczny

Bór sosnowy. Minąwszy naturalne lasy nadodrzańskie znaleźliśmy się w lasach gospodarczych. Dominują tu lasy dębowe i bory sosnowe. Na suchych, piaszczystych wydmach, gdzie utrudniony jest dostęp do wody utrzymują się przede wszystkim sosny zwyczajne. Na uwagę zasługują tu owady zamieszkujące piaszczyste drogi, w tym trzyszcze i szczerklina.

Kajaki w Porcie Ścinawa

Warto też być bliżej odrzańskiej  przyrody o europejskim znaczeniu i  zobaczyć, doświadczyć  ją z pokładu kajaka spływając trasą ze Ścinawy https://szlakodry.pl/petla-scinawsko-chobienska/  do Chobieni