Rowerowy Szlak Odry

Temat przewodni 10-kilometrowej ścieżki to łęgi i starorzecza. Ścieżkę wytyczono na południe od Ścinawy, pomiędzy Odrą a Dziewinem.

Na tej ścieżce przyrodniczej znajdziemy kilka przystanków tematycznych, które pozwolą na zapoznanie się z przyrodą doliny Odry w okolicach Dziewina. To także doskonałe miejsce na podpatrywanie i podsłuchiwanie przyrody w myśl idei dźwiękowego szlaku Odry https://szlakodry.pl/dzwiekowy-szlak-odry/ w którym odbywają się spektakle przyrodnicze niczym w amfiteatrze natury.

W przejściu ścieżki pomogą nam lokalni przewodnicy związani z Ekomuzeum Osada Rybacka z Dziewina https://szlakodry.pl/item/ekomuzeum-osady-rybackiej/  mających wiele ciekawych propozycji na spędzenie czasu od warsztatów malarskich i rzeźbiarskich, wycieczek po ścieżkach edukacyjnych, questów dla odkrywców po wypożyczenie roweru żeby przejechać przejechać się wzdłuż odry utwardzoną ścieżką przebiegającą po stopie wału przeciwopowodziowego wytyczoną jako rowerowy szlak Odry. https://szlakodry.pl/lewobrzezny-szlak-odry/

Ścieżka przyrodnicza Łęgi okolic Dziewina

Ofertę edukacyjną  dla grup szkolnych doskonale uzupełnia Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Dziewinie https://roeescinawa.pl/ w którym prowadzone są zajęcia laboratoryjne. Przy Ośrodku znajduje się ścieżka edukacyjna obrazująca pracę urządzeń OZE (pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych i wiatraków), które zasilają budynek w ciepłą wodę i prąd przez cały rok. Dodatkowo przy ośrodku znajduje się plac zabaw oraz miejsce do grillowania.

Ekomuzeum – zagroda edukacji ekologicznej

 

Przystanki tematyczne związane z przyrodą europejskiej rzeki o znaczeniu transgranicznym  opisujemy na https://szlakodry.pl/przyroda-legow-odrzanskich/  

 1. Roślinność szuwarowa tolerująca zalewy powodziowe (szuwar mannowy i mozgowy);
 2. Młode starorzecze (fazy „życia” starorzecza, ich charakterystyka);
 3. Rośliny chronione związane ze starorzeczami (grążel żółty, grzybienie białe);
 4. Ślady bytowania bobrów (budowle bobrowe, ślady żerowania, ścięte drzewa i krzewy);
 5. Elementy hydrotechniczne zabezpieczające przed powodziami (obwałowanie wraz z towarzyszącymi urządzeniami hydrotechnicznymi);
 6. Nadodrzański łęg topolowowierzbowy (charakterystyka);
 7. Zarastające starorzecze (charakterystyka);
 8. Nadodrzański las grądowy (jego cechy specyficzne i charakterystyka);
 9. Rośliny chronione związane z lasami przyodrzańskimi (śnieżyczka

przebiśnieg, śniadek baldaszkowaty – aspekt wczesnowiosenny, kruszczyk szerokolistny – aspekt wczesnoletni);

 1. Nadodrzański łęg jesionowowiązowy (charakterystyka i cechy specyficzne);
 2. Dzięcioły lasów nadodrzańskich (dzięcioł średni, dzięcioł duży, dzięciołek, dzięcioł zielony, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny);
 3. Drapieżne ptaki lęgowe doliny Odry (myszołów, jastrząb, kania rdzawa, kania czarna, trzmielojad, błotniak stawowy, bielik);
 4. Pozostałości budowli militarnych z okresu II wojny światowej (bunkry miejsce schronienia drobnych ssaków w trakcie wylewu rzeki);
 5. Koryto rzeki (zmiany antropogeniczne, ostrogi i związany z tym charakterystyczny przepływ rzeki);
 6. Zarośla głogów i dzikich róż (wczesne stadia sukcesji lasów);
 7. Łąki i pastwiska (zanikające zbiorowiska antropogeniczne).

 

Po przejściu ścieżki warto jeszcze zobaczyć Łęgi okolic Dziewina od strony Odry korzystając z oferty rejsu drewnianą szkutą Łęgowa Dama https://szlakodry.pl/rejsy-szkuta/

Edukator z Łęgów