Rezerwat Odrzyska na Szlaku Odry

Ścieżka przyrodnicza w Rezerwacie Odrzyska

 Temat przewodni 3-kilometrowej ścieżki to starorzecze Odry. Wytyczono ją w odległości ok. 1 km na północny zachód od Lubiąża, nad którym góruje klasztor cystersów największa atrakcja Krainy Łęgów Odrzańskich. Ścieżka szczególnie polecana latem, w okresie maksymalnego rozwoju kotewki i salwinii.

Ścieżka jest zamkniętą pętlą wokół rezerwatu przyrody „Odrzyska” będącego jedną z  form ochrony przyrody , zaczyna się i kończy przy miejscu parkingowym. Aby dojechać do początku ścieżki trzeba przebyć rowerowym Szlakiem Odry, na północnym skraju Lubiąża, z drogi do Glinian należy skręcić w lewo na utwardzaną drogę polną, która zaprowadzi nas do miejsca parkingowego przy rezerwacie. Ścieżka wiedzie początkowo wysoką skarpą będącą krawędzią Wysoczyzny Rościsławickiej. Można stąd oglądać następujące widoki: starorzecze Odry, silnie pofałdowane grzbiety wysoczyzny porośnięte kępami zarośli tarniny (czyżnie) oraz kościół św. Walentego w Lubiążu. Następnie ścieżka prowadzi brzegiem Odry, skrajem lasów łęgowych. Dalej szlak wchodzi w lasy gospodarcze porośnięte sosną, którymi dochodzimy do punktu wyjścia. Ścieżka polecana grupom szkolnym z zakresu edukacji ekologicznej, dla których przewodnicy i  organizacje edukacyjne  związane z Krainą Łęgów Odrzańskich  mają przygotowane ciekawe scenariusze lekcji w przyrodzie podczas których poznamy bogactwo  przyrody łęgów odrzańskich

Po przejściu ścieżki warto udać się na plac klasztorny żeby zwiedzić kompleks pałacowo – klasztorny dawnego  opactwa cysterskiego oraz spróbować kuchni  z Karczmy Cysterskiej

Lekcje w przyrodzie – edukacja ekologiczna

Przystanki tematyczne

Borsucze Nory. Kompleks nor borsuczych na stromej skarpie pradoliny Odry. Skarpę porasta grąd z grabem pospolitym, dębem szypułkowym, lipą drobnolistną; pojedynczo rośnie tu także sosna zwyczajna. Rozpościera się stąd malowniczy widok na starorzecze. Przy drodze do przystanku nr 2 warto zwrócić uwagę na łan konwalii majowej, źródliska oraz okazy dzikich czereśni.

Skarpa rezerwatu Odrzyska nad starorzeczem

Skarpa z Borsuczymi norami w Krainie Łęgów Odrzańskich

Starorzecze. Stare koryto Odry będące w trakcie zarastania (sukcesji roślinności). W pasie szuwarów dominuje trzcina pospolita, pałka szerokolistna i manna mielec. Na tafli wodnej spotkamy charakterystyczne dla doliny Odry rzadkie i chronione rośliny pływające – kotewkę orzecha wodnego, której odlew możecie kupić w punkcie informacji turystycznej i salwinię pływającą. Starorzecze jest akwenem, w którym odbywa swe gody kilka gatunków płazów, w tym charakterystyczne dla doliny Odry żaby moczarowe. Zamieszkują tu łabędzie nieme, gągoły i błotniaki stawowe. Zobaczyć można tu także ślady żerowania bobrów.

Orzech Wodny – odlew

Rzeka Odra w otoczeniu lasów łęgowych. Typowy dla Obniżenia Ścinawskiego lesisty fragment doliny Odry. Zwracają uwagę charakterystyczne dla dużej rzeki pasowo ułożone strefy roślinności. Najbliżej koryta rośnie szuwar mozgowy. Nieco dalej zauważymy kępy zarośli wierzb wąskolistnych (wikliniska) złożone głównie z wierzb: wiciowej, trójpręcikowej i purpurowej. Jeszcze dalej odnajdziemy wąski pas przesuszonych łęgów wiązowych z dominacją ziarnopłonu wiosennego w runie, przechodzących w grądy. Z innych interesujących roślin wymienić trzeba śnieżyczkę przebiśnieg, złoć małą oraz konwalię majową. Z ptaków na uwagę zasługują: dzięcioł średni, kania rdzawa, kania czarna, trzmielojad.

Lasy gospodarcze. Powyżej strefy zalewowej nie zachowały się naturalne zbiorowiska leśne. Obecnie rosną tu monokultury sosny o przeciętnych walorach przyrodniczych. Z ciekawszych roślin rośnie tu jedynie bluszcz pospolity

Dźwiękoławki – wzmacniacze paraboidalne

Czasami można tutaj na wysokiej skarpie usiąść w dźwiękoławkach ustawianych na czas wyjątkowych spektakli przyrodniczych w celu wzmocnienia głosów dochodzących od strony starorzeczy i posłuchać między innymi Kani Rudej – królowej łęgów. Sprawdź kiedy tu są na https://dzwiekowyszlakodry.com/

Warto też być bliżej odrzańskiej  przyrody o europejskim znaczeniu i  zobaczyć, doświadczyć  ją z pokładu kajaka spływając trasą z Malczyc do Ścinawy do Ścinawy

Spływ kajakowy Szlakiem Odry