Lubiąż

Rezerwat Odrzyska

Gogołowice

Łęgi okolic Dziewina

Ścinawskie Bagna

Ujście Jezierzycy

Bieliszowska Kropla

Chełm

Orsk

Grodowiec

Uroczysko Obiszów

Białołeka

Łęgi Golkowsko Borkowickie

Ujście Baryczy
Szukaj w serwisie
Ścieżki edukacyjne  >>  Rezerwat Odrzyska

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA WOKÓŁ REZERWATU ODRZYSKA


Położenie:  1 km na północny zachód od Lubiąża

Długość:  3 km

Temat przewodni:  S t a r o r z e c z e   O d r y

Ogólny opis:  Ścieżka jest zamkniętą pętlą wokół rezerwatu przyrody „Odrzyska”; zaczyna się i kończy przy miejscu parkingowym. Wiedzie początkowo wysoką skarpą będącą krawędzią Wysoczyzny Rościsławickiej. Można stąd oglądać następujące widoki: starorzecze Odry, silnie pofałdowane grzbiety wysoczyzny porośnięte kępami zarośli tarniny (czyżnie) oraz kościół św. Walentego w Lubiążu. Następnie ścieżka prowadzi brzegiem Odry, skrajem lasów łęgowych. Dalej szlak wchodzi w lasy gospodarcze porośnięte sosną, którymi dochodzimy do punktu wyjścia.

Dojazd:  Na północnym skraju Lubiąża, z drogi do Glinian należy skręcić w lewo na utwardzaną drogę polną, która zaprowadzi nas do miejsca parkingowego przy rezerwacie.

Uwagi:  Ścieżka szczególnie polecana latem, w okresie maksymalnego rozwoju kotewki i salwinii.

Przystanki tematyczne:
PRZYSTANEK 1 - Borsucze Nory
Kompleks nor borsuczych na stromej skarpie pradoliny Odry. Skarpę porasta grąd z grabem pospolitym, dębem szypułkowym, lipą drobnolistną; pojedynczo rośnie tu także sosna zwyczajna. Rozciąga się stąd malowniczy widok na starorzecze. Przy drodze do przystanku nr 2 warto zwrócić uwagę na łan konwalii majowej, źródliska oraz okazy dzikich czereśni.

PRZYSTANEK 2 - Starorzecze
Starte koryto Odry będące w trakcie zarastania (sukcesji roślinności). W pasie szuwarów dominuje trzcina pospolita, pałka szerokolistna i manna mielec. Na tafli wodnej spotkamy charakterystyczne dla doliny Odry rzadkie i chronione rośliny pływające – kotewkę orzecha wodnego i salwinię pływającą. Starorzecze jest akwenem, w którym odbywa swe gody kilka gatunków płazów, w tym charakterystyczne dla doliny Odry  żaby moczarowe. Zamieszkują tu łabędzie nieme, gągoły i błotniaki stawowe. Zobaczyć można tu także ślady żerowania bobrów.

PRZYSTANEK 3 - Rzeka Odra w otoczeniu lasów łęgowych
Typowy dla Obniżenia Ścinawskiego lesisty fragment doliny Odry. Zwracają uwagę charakterystyczne dla dużej rzeki pasowo ułożone strefy roślinności. Najbliżej koryta rozciąga się szuwar mozgowy. Nieco dalej zauważymy kępy zarośli wierzb wąskolistnych (wikliniska) złożone głównie z wierzb: wiciowej, trójpręcikowej i purpurowej. Jeszcze dalej odnajdziemy wąski pas przesuszonych łęgów wiązowych z dominacją ziarnopłonu wiosennego w runie, przechodzących w grądy. Z innych interesujących roślin rosną tu: śnieżyczka przebiśnieg, złoć mała oraz konwalia majowa. Z ptaków na uwagę zasługują: dzięcioł średni, kania ruda, kania czarna, trzmielojad.

PRZYSTANEK 4 - Lasy gospodarcze
Powyżej strefy zalewowej nie zachowały się naturalne zbiorowiska leśne. Obecnie rosną tu monokultury sosny o przeciętnych walorach przyrodniczych. Z ciekawszych roślin rośnie tu jedynie bluszcz pospolity.

Grzegorz Bobrowicz
Krzysztof Konieczny

Lubiąż - odrzyska